คลังเก็บรายวัน: กันยายน 25, 2012

เพลงสอนเด็กปฐมวัย

เพลงตบมือ ตบมือห้าครั้ง หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า ตบให้ดังกว่านี้ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า กระโดดข้างหน้าห้าที หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า แล้วถอยกลับที่เหมือนเดิน หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า กระโดดไปทางซ้าย หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า แล้วย้ายไปทางขวา หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า ส่ายสะโพกไปมา หนึ่ง สอง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

・❀●•♪.。Perview・❀●•♪.。

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

(¯`°.•°•.*ดนตรีและพัฒนาเด็กปฐมวัย * .•°•.°´¯)

กระบวนการเรียนการสอยสำหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมทางดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย ดนตรีกับการพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย ดนตรีและพัฒนาการ ทฤษฏีพัฒนาการทางดนตรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ดนตรีกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

ดนตรีกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 5 ครึ่ง 6 ปี ถึง 6 ปี เด็กในช่วงวัยนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเริ่มต้นพัฒนารากฐานทางสมอง ให้มีศักยภาพสูงสุด ถือเป็นโอกาสทองที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้ เพื่อให้พวกเขามีความเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มุ่งส่งเสริมให้เด็กที่มีอายุแรกเกิดถึง 5 ปี มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย เด็กอายุ 3-5 ปี ให้มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ 10 ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 หลักสูตรเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาและเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญที่เป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม….

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

กิจกรรมทางดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมทางดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย            สำหรับเด็กปฐมวัยแล้วการจัดกิจกรรมดนตรีให้เด็กไม่ใช่เพื่อให้เด็กเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถ จุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กมีความรักในดนตรี มีพื้นฐานทางดนตรี ดนตรีที่นำมาจัดกิจกรรมให้เด็กมีดังนี้ – การร้องเพลง รวมถึงการพูดคำคล้องจอง  การร้องเพลงมีทั้งให้เด็กร้องเดี่ยว   ร้องเป็นกลุ่ม โดยเน้นที่น้ำเสียงของการร้องเพลง ไม่ใช่การตะโกน เพลงที่นำมาสอนต้องเป็นเพลงที่ง่ายๆ   ทั้งเนื้อ ร้อง จังหวะ  เป็นเพลงร้องที่ทำให้เกิดความสนุกสนาน – การฟังเพลง ควรให้เด็กได้ฟังเพลงทุกประเภท  เพื่อปูพื้นฐานทักษะการฟังให้กับเด็กตั้งแต่ เล็กๆ  เด็กจะได้คุ้นเคยกับเสียงดนตรี ทั้งเสียงสูง  ต่ำ  กลาง   เพลงที่มีเนื้อร้อง และเพลงบรรเลง – การเคลื่อนไหว   การเคลื่อนไหวเป็นการตอบสนองทางดนตรีของเด็ก เด็กได้ลงมือกระทำ ในตอนแรกเป็นการเคลื่อนไหวง่ายๆ  ให้เด็กได้สนุกกับการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ  เป็นเพลงที่ มีเนื้อร้องหรือบรรเลง ก็ได้ – การเล่น ควรให้เด็กเล่นเครื่องเล่นประกอบจังหวะที่มีเสียงระดับต่างๆ   … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย

     ดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย       การสอนดนตรี การศึกษาพัฒนาการเด็กตามองค์ประกอบสามประการของดนตรี ได้แก่ การเคลื่อนไหว การฟัง และการร้องเพลง จะช่วยให้ครูจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมแก่เด็ก  การเคลื่อนไหว(Moving)เด็กเริ่มเคลื่อนไหวตั้งแต่เป็นทารก หรือแม้แต่ยังอยู่ในครรภ์มารดา เดือนแรกๆ เด็กจะเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อศรีษะก่อน หลังจากนั้นจึงจะเคลื่อนไหวไหล่ แขน ลำตัว และขา การพัฒนาการเคลื่อนไหวก็เริ่มจากกล้ามเนื้อใหญ่ไปกล้ามเนื้อเล็ก การควบคุมการเคลื่อนไหว เริ่มตั้งแต่ส่วนกลางของร่างกาย แล้วขยายออกไป เด็กยกศรีษะได้ก่อนนั่ง ยืนหรือเดิน แล้วพัฒนาถึงขั้นหยิบไม้บล็อกด้วยมือทั้งมือก่อนจะสามารถหยิบด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ กิจกรรมดนตรีที่เหมาะกับเด็ก ได้แก่ กิจกรรมที่ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่นการร้องเพลง เล่นเกมประกอบเพลง และบรรเลงเครื่องดนตรีอย่างง่าย เป็นต้น  เด็กจะสนุกกับกิจกรรมที่เขาได้ออกความคิด ได้เคลื่อนไหว ได้ใช้ภาษา บรรเลงเครื่องดนตรี และร้องเพลง กิจกรรมดนตรีจะเป็นพื้นฐาน ของเด็กในการที่จะพัฒนาการดนตรีของเขาให้ดีขึ้นในอนาคต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น